WIERZYTELNOŚCI

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU WIERZYTELNOŚCI

  • przygotowywania przedsądowych wezwań do zapłaty oraz udziału w negocjacjach z dłużnikami,
  • przygotowywania pism procesowych i reprezentowania Klienta w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowania Klienta i doradztwa w zakresie postępowania zabezpieczającego i klauzulowego,
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
  • usługi „Prewencyjnej Pieczęci Windykacyjnej”,

PREWENCYJNA PIECZĘĆ WINDYKACYJNA

Zapewne wielokrotnie spotkaliście się Państwo z nierzetelnym kontrahentem, który świadomie odwlekał zapłatę, będąc przekonany, że mając na celu utrzymywanie dobrych stosunków handlowych, nie podejmą Państwo żadnych kroków w celu wyegzekwowania swojej należności. Konsekwencją takiego postępowania jest częste kredytowanie kontrahentów przez okres znacznie przekraczający wskazany w fakturze VAT czy rachunku, co prowadzi do powstawania zatorów finansowych i może znacznie wpłynąć na Państwa sytuację finansową.

Aby uniknąć takiej sytuacji Kancelaria proponuje Państwu usługę „Prewencyjnej Pieczęci Windykacyjnej”. Pieczęć ta jest narzędziem dyscyplinującym, a zarazem informującym kontrahenta, że pieczę nad terminowością płatności sprawuje współpracująca z Państwem Kancelaria. Często samo uświadomienie kontrahentom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie informacji o stałej współpracy z Kancelarią, jest wystarczającym środkiem zapobiegawczym. W ten sposób niskim kosztem zabezpieczają się Państwo przed lekceważeniem terminów płatności przez kontrahentów.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.

_____________________________________________________________________________________________