PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

  • reprezentowania Klienta przed sądami, m.in. w sprawach o rozwód, separację, dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, pieczy nad dzieckiem, alimentów (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
  • reprezentowania Klienta przed sądami, m.in. w sprawach o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej,
  • doradztwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  • spraw majątkowych małżonków, w tym podziału majątku wspólnego i rozdzielności majątkowej,
  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych.

_____________________________________________________________________________________________