PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • analizy prawnej wszelkich zagadnień pracowniczych,
 • przygotowywana umów o pracę i innych aktów, aneksów, wypowiedzeń,
 • przygotowywania aktów prawa wewnętrznego, takich jak regulaminy pracy i wynagrodzenia oraz statutów,
 • przygotowywania i opiniowania umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowania umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • pomocy i uczestnictwa w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • negocjowania i przygotowywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia np. z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich,
 • bieżącego doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwa w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z rozpoczęciem działalności,
 • doradztwa w sprawach prawidłowego nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy,
 • doradztwa w zakresie wypowiadania umów o pracę oraz zwolnień grupowych,
 • odwołań od decyzji ZUS,
 • reprezentowania Klienta przed sądami pracy, m.in. w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy (przy fikcyjnej umowie zlecenia, umowie o dzieło lub tzw. „pracy na czarno”), przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezprawne zwolnienie, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobingu,
 • doradztwa z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach ubezpieczenia w KRUS-ie.

_________________________________________________________________