PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ


Kancelaria
 świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO I PRAWA WYKROCZEŃ

 • prowadzenia spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i prokuraturę,
 • obrony obwinionego w sprawach z zakresu wykroczeń np. wykroczeń drogowych,
 • obrony podejrzanego/oskarżonego,
 • doradztwa w zakresie porozumień karnoprocesowych,
 • reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
 • obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzania wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),
 • reprezentowania Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sporządzania analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą,
 • sporządzania i wnoszenia środków odwoławczych,
 • sporządzania apelacji od wyroku Sądu Okręgowego (przymus adwokacki),
 • sporządzania kasacji do Sądu Najwyższego (przymus adwokacki).

_____________________________________________________________________________________________