PRAWO CYWILNE I PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH CYWILNYCH:

 • przygotowywania pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania,
 • reprezentowania Klienta przed sądem w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym,
 • przygotowywania pism procesowych oraz reprezentowania Klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywania wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności,
 • sporządzania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (przymus adwokacki).


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

 • obsługi transakcji deweloperskich,
 • sporządzania opinii prawnych i analiza umów deweloperskich,
 • reprezentowania Klienta przed sądami, m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, zasiedzenie, eksmisję, ochronę własności (powództwo windykacyjne i negatoryjne), współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie,
 • analizy i regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • uzgadniania wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • obsługi transakcji nabywania i zbywania nieruchomości,
 • przygotowywania umów dzierżawy i najmu.

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA ZOBOWIĄZAŃ:

 • przygotowywania i opiniowania projektów umów, wypowiadania i rozwiązywania umów, przymusowej realizacja zobowiązań umownych – zadatek i kary umowne,
 • korzystania z praw konsumenta oraz dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją za wady rzeczy,
 • reprezentowania Klienta przed sądem, m.in. w sprawach o zapłatę z niewykonanych umów, odszkodowawczych (komunikacyjnych, wynikających z błędów w sztuce lekarskiej, z czynów niedozwolonych), bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i roszczeń związanych z ich niewykonaniem, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela i dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika tzw. skarga pauliańska.

W SPRAWACH SPADKOWYCH:

 • doradztwa z zakresie rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci, odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sprostowania aktów stanu cywilnego,
 • reprezentowania Klienta przed sądem, m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie ustawy lub testamentu, dział spadku, zachowek, polecenie, zapis, uznanie przez sąd spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, przyjęcia i odrzucenia spadku.

_____________________________________________________________________________________________