Honorarium

 HONORARIUM
_________________________________________________

Zważywszy na fakt, że każda sprawa zlecana adwokatowi ma swój niepowtarzalny charakter, a nakład pracy jest uzależniony od wielu aspektów, honorarium jest ustalane indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju sprawy, koniecznego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia, terminów oraz ilości rozpraw, a także miejsca wykonywania zlecenia.

Kancelaria proponuje niżej zaprezentowane sposoby określania honorarium:

  • stawka godzinowa – wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o  rzeczywisty nakład pracy, według stawki za każdą godzinę pracy adwokata,
  • stawka ryczałtowa – wynagrodzenie ustalane jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy adwokata, i nie podlega modyfikacjom, bez względu na ostateczny rzeczywisty nakład pracy,
  • stawka ryczałtowa z limitem godzin – wynagrodzenie ustalane jest formie ryczałtu, z określeniem ilości godzin pracy adwokata w okresie jednego miesiąca. Wykonane usługi przekraczające zakres objęty wynagrodzeniem ryczałtowym, podlegają rozliczeniu według stawki godzinowej, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.